Valtuusto

Kelan toimihenkilöyhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto, joka jäsenet valitaan kolmen vuoden välein suhteellista vaalitapaa käyttäen yhdistyksen jäsenten keskuudesta. Valtuustoon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 32 varsinaista valtuuston jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.

Valtuuston tärkein tehtävä on asettaa tavoitteet työehtosopimusneuvotteluihin ja neuvottelujen jälkeen hyväksyä uusi työehtosopimus ja sen ehdot. Valtuuston kokouksissa käsitellään ajankohtaisia Kelan kehittämishankkeita, meneillään olevia työehtosopimukseen liittyviä asioita sekä päätettään yhdistyksen omasta toiminnasta.  Valtuusto hyväksyy ensimmäisessä kokouksessaan tavoiteohjelman tulevalle kolmivuotiskaudelleen ja valitsee  yhdistykselle hallituksen.

Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus edustaa yhdistystä, valmistelee valtuustolle asioita ja panee täytäntöön valtuuston päätökset sekä hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta. Hallitus myös asettaa työvaliokunnan sekä tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät valmistelemaan ja hoitamaan ne asiat, jotka hallitus antaa niiden tehtäväksi.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän varsinaista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella myös pääluottamusmies, työsuojelun päävaltuutettu, valtuuston puheenjohtaja sekä Pardiasta yhdistyksen asioita hoitava asiamies ja lakimies.

Työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukseen päätettäväksi ja käsiteltäväksi vietävät asiat, tekee ne päätökset, joiden tekemiseen hallitus on sen valtuuttanut sekä toimii liiton puheenjohtajan tukena.